Ciuri ciuri

Forse è la canzone più popolare della Sicilia.Lu sabatu si sapi allegra cori beatu cu ciavi bedda la mugghieri cu l'avi bedda ci veni lu cori cu l'avi laria lu friddu e la frevi

Ritornello ciuri ciuri ciuri di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu ciuri ciuri ciuri di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu la la lalalà lalalalalaala

Ritornello
me vicina è vucera pazza nun si la chiuri mai la so vuccuzza nun si la chiri mancu si s'ammazza conzala comu voi sempri e' cucuzza

Ritornello
chiu' ti taliu chiu' diventu siccu mi sentu cu la testa dintra un saccu pi veni' appress'a tia persi lu sceccu e ora comu fazzu a cu accarvacu

Ritornello
mi pozzu strarriari cu me matri picchi' mi fici accussi curtulidda li longhi sunnu tutti strarrieri li curti sunnu di zuccaru e meli

Ritornello
aiu 'na zita ca si chiama nedda bedda di facci ma senza mirudda ci dissi mi la dai 'na vasatedda

Ritornello
ciuri di gersuminu rampicanti si tu di notti a mia cantari senti nun cantu n'e' p'amuri n'e' p'amanti ma cantu pi vagarimi la menti

Ritornello
me soggira mi dici va travagghia nun fari mali patiri a me figghia quannu t'a detti eu era na quagghia ora l'arriducisti na rarigghia.

Ritornello
ciuri di rosi russi allu sbucciari amara a l'omo ca fimmini criri amara a cu si fa supraniari lustru i paradisu nun nni viri.Spesso mi capita di canticchiarla ed ascoltandola attentamente credo di essere riuscito ad estrapolarne il testo.

Nessun commento: